(CTUT) Trường Đại Học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ Và Greenmech Việt Nam Ký Kết Hợp Tác